• Lịch làm việc tuần 15/2021 của Thường trực Thị ủy
 • Ngày
 • Giờ
 • Nội dung
 • Đv chủ trì
 • Đv tham mưu
 • Địa điểm
 • Thành phần
 • Thứ hai
  Ngày
  12/4/2021
 • 07:00
 • Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở
 • 14:00
 • Họp giao ban thường trực thị ủy
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp Ban Thường vụ thị ủy
 • Thường trực thị ủy
 • Thứ ba
  Ngày
  13/4/2021
 • 07:00
 • Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở
 • 14:00
 • Dự Hội nghị Ban Thường vụ thị ủy
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp Ban Thường vụ thị ủy
 • Thường trực thị ủy
 • Thứ tư
  Ngày
  14/4/2021
 • 07:00
 • Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở
 • 13:30
 • Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở
 • Thứ năm
  Ngày
  15/4/2021
 • 07:30
 • Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 04, nhiệm kỳ 2020-2025
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp Ban Chấp hành thị ủy
 • Thường trực thị ủy
 • 14:00
 • Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp thị
 • Thị ủy Mường Lay
 • Ban Tổ chức và Nội vụ thị xã
 • Phòng họp Ban Chấp hành thị ủy
 • Thường trực thị ủy
 • Thứ sáu
  Ngày
  16/4/2021
 • 07:30
 • Dự Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026
 • UBMTTQVN thị xã Mường Lay
 • BTT UBMTTQVN thị xã Mường Lay
 • Phòng họp Ban Chấp hành thị ủy
 • Thường trực thị ủy
 • 07:30
 • Dự Hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2021
 • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 • Hội trường tầng 4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 • Ông Ngôn Ngọc Khuê-Bí thư Thị ủy Mường Lay
 • 14:00
 • Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2021 (lần 1)
 • UBND tỉnh Điện Biên
 • Văn phòng UBND tỉnh
 • Phòng họp số 2 - Trụ sở UBND tỉnh
 • Ông Ngôn Ngọc Khuê - Bí thư thị ủy Mường Lay
 • Thứ bảy
  Ngày
  17/4/2021
 • 07:30
 • Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2021 (lần 1)
 • UBND tỉnh Điện Biên
 • Văn phòng UBND tỉnh
 • Phòng họp số 2 - Trụ sở UBND tỉnh
 • Ông Ngôn Ngọc Khuê - Bí thư thị ủy Mường Lay
 • 14:00
 • Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2021 (lần 1)
 • UBND tỉnh Điện Biên
 • Văn phòng UBND tỉnh
 • Phòng họp số 2 - Trụ sở UBND tỉnh
 • Ông Ngôn Ngọc Khuê - Bí thư thị ủy Mường Lay
 • Chủ nhật
  Ngày
  18/4/2021
 • 07:00
 • Nghỉ theo quy định
 • 13:30
 • Nghỉ theo quy định