Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Mường Lay: Giao ban Khối Đảng quý I năm 2021
  • Thời gian đăng: 02/04/2021 03:17:35 PM
  • Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo từng bước đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống và tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đó là yêu cầu của đồng chí Ngôn Ngọc Khuê, Bí thư Đảng bộ thị xã tại hội nghị giao ban Khối Đảng quý I năm 2021 được tổ chức sáng ngày 31-3-2021.
  • Quý I năm 2021, các cơ quan Khối Đảng đã bám sát nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của thị xã, tích cực triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể: Ban Tuyên giáo đã tham mưu tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016-2021. Bên cạnh đó hướng dẫn thực hiện thường xuyên, có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; định hướng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên thị xã chủ động theo dõi tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Công tác tổ chức đã tham mưu cho BTV Thị ủy mở Hội nghị kiểm điểm tập thể BTV và cá nhân các đồng chí ủy viên BTV Thị ủy năm 2020; đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2020. Tham mưu rà soát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục. Tham mưu xây dựng các quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Ủy ban bầu cử và các tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử. Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thị xã đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo quy định. Ban Dân vận thị ủy đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể nắm bắt tình hình nhân dân. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Văn phòng thị xã đã tham mưu với Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã thực hiện có hiệu quả chương trình làm việc, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

    Sau khi nghe các đại biểu phát biểu tham gia ý kiến, đồng chí Ngôn Ngọc Khuê, Bí thư Đảng bộ thị xã nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương trong quý I/2021 đã có sự đóng góp quan trọng, tích cực của các cơ quan Khối Đảng. Các đơn vị đã chủ động, kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Thị ủy triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, nhất là công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đổi mới phương thức hoạt động của chính quyền từ thị xã tới cơ sở. Để thực tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí Bí thư Đảng bộ thị xã đề nghị các cơ quan Khối Đảng cần nêu cao tinh thần phối hợp trong thực hiện công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Văn phòng thị xã cần phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cán bộ công chức để thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc. Bên cạnh đó cần chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kết hợp với đó là công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, qua đó định hướng cụ thể để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày thành lập thị xã (8/10/1971- 8/10/2021) và thành lập Đảng bộ thị xã (27/12/1971-27/12/2021); thực hiện tham mưu tốt công tác cán bộ từ đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định, thẩm định lịch sử chính trị để giới thiệu cán bộ ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 và khảo sát nhu cầu đào tạo theo kế hoạch đã đề ra. Công tác dân vận tiếp tục quan tâm, sâu sát cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới nhân dân các dân tộc trên địa bàn…/.

  • Tác giả: Thu Hường