Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Mường Lay bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
  • Thời gian đăng: 19/03/2021 02:10:02 PM
  • Từ ngày 9-3 đến ngày 18-3, Trung tâm Chính trị thị xã đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2021.
  • Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được triển khai 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc; dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh - tế xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên ĐCSVN.

    Với những kiến thức được truyền tải, cùng nhiều thời gian để thảo luận, trao đổi, mỗi đảng viên mới tự xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 8 học viên đạt loại giỏi (chiếm 33,3%); 14 học viên đạt loại khá (chiếm 66,7)./.

  • Tác giả: Nguyễn Sơn