Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Mường Lay chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử
 • Thời gian đăng: 15/03/2021 07:27:20 AM
 • Theo kế hoạch đã được ấn định, cử tri cả nước sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5 tới. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nói chung và thị xã nói riêng nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, góp phần tích cực xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại thị xã Mường Lay đang được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và đảm bảo đúng luật.
 • Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cả nước trong năm 2021, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và của tỉnh, công tác chuẩn bị bầu cử luôn được thị xã triển khai tích cực. Theo đó, Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thị xã Mường Lay được thành lập gồm 15 thành viên do đồng chí Ngôn Ngọc Khuê - Bí thư Thị ủy trực tiếp làm Trưởng ban; Ủy ban bầu cử thị xã được thành lập gồm 15 thành viên do đồng chí Vũ Xuân Linh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã. Ban Chỉ đạo này có nhiệm vụ giúp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã. Đặc biệt Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định và văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thị xã về công tác bầu cử. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc đi bầu cử, tham gia xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuyên truyền, vận động cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để bầu ra những đại biểu thực sự tiêu biểu, xứng đáng vào Quốc hội, HĐND các cấp. Đặc biệt là mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ở vùng cao, vùng khó khăn tham gia bầu cử. Trong công tác nhân sự đảm bảo phát huy dân chủ và sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng, gắn kết quả nhân sự của Đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực; có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND. Kiên quyết không giới thiệu những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND.

  Với quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời, cụ thể trong công tác bầu cử của Ban Thường vụ Thị ủy, kế hoạch tổ chức bầu cử của Ủy ban bầu cử thị xã và của các xã, phường công tác chuẩn bị bầu cử ở thị xã Mường Lay được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Đến thời điểm này, thị xã Mường Lay đã chốt số đơn vị bầu cử HĐND hai cấp. Cấp thị xã và xã, phường đã tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử đại biểu HĐND thị xã và HĐND các xã, phường theo đúng tiêu chuẩn. Người được giới thiệu ứng cử có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; cơ cấu những người ứng cử bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại diện cho các ngành, các cấp, dân tộc, tôn giáo, giới tính, độ tuổi. Ủy ban bầu cử các cấp của thị xã Mường Lay cũng đã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử. Đến nay thị xã Mường Lay đã quyết định thành lập 7 đơn vị bầu cử; các bước chuẩn bị đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương cũng như của tỉnh; bám sát kế hoạch của Ủy ban bầu cử các cấp ở Mường Lay đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng triển khai thực hiện.

  Bám sát quy định, hướng dẫn về công tác bầu cử; Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND thị xã khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Ủy ban MTTQ thị xã tổ chức, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua số lượng đại biểu HĐND được bầu là 30 đại biểu. Để đảm bảo cơ cấu, thành phần Ủy ban bầu cử thị xã có số lượng người được giới thiệu ra ứng cử là 60 người. Trong đó, đại biểu là nữ  chiếm 36,7%; đại biểu là người dân tộc thiếu số chiếm 36,7%; đại biểu trẻ tuổi 40%; đại biểu là người ngoài đảng 8,3%; đại biểu tái cử 33,3%. Kết quả hội nghị hiệp thương đảm bảo công bằng, bình đẳng; đảm bảo cơ cấu, thành phần theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  Công tác thông tin và tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp là một trong những nội dung quan trọng được thị xã Mường Lay chú trọng triển khai. Công tác tuyên truyền được chia thành 3 đợt trọng tâm: Ðợt 1 từ tháng 2 - tháng 4; đợt 2 từ tháng 4 - 23/5 và đợt 3 sau ngày bầu cử 23/5. Nội dung tuyên truyền nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; thông tin về nhân sự, các bước hiệp thương giới thiệu các ứng cử viên; trách nhiệm, quyền lợi của cử tri; tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch… Hiện nay, thị xã Mường Lay đang lồng ghép nhiều hình thức tuyên truyền như: Phát trên hệ thống truyền thanh, thị xã,  tuyên truyền trên xe lưu động; qua Trang Thông tin điện tử thị xã; tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và hệ thống pa nô, băng rôn, …

  Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của thị xã nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, góp phần tích cực xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, cùng với công tác nhân sự; đến thời điểm hiện tại, thị xã Mường Lay đã tập trung triển khai các bước, các nội dung theo yêu cầu kế hoạch nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm./.

 • Tác giả: Thu Hường