Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Sẽ hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
 • Thời gian đăng: 23/10/2018 04:37:53 PM
 • Ngày 21-10-2018, Th? tu?ng Chính ph? ban hành Quy?t d?nh s? 1385/QÐ-TTg phê duy?t Ð? án h? tr? thôn, b?n, ?p c?a các xã d?c bi?t khó khan khu v?c biên gi?i, vùng núi, vùng bãi ngang ven bi?n và h?i d?o xây d?ng nông thôn m?i và gi?m nghèo b?n v?ng giai do?n 2018-2020.
 • Theo đó, mục tiêu chung của Đề án là:\r\nGóp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí và\r\ntrực tiếp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho\r\nngười dân tại các thôn của các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng\r\nbãi ngang ven biển và hải đảo.

  \r\n\r\n

  Mục tiêu cụ thể: Tại các xã thuộc phạm vi đề án, tỷ lệ hộ\r\nnghèo bình quân hàng năm giảm ít nhất 5% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp\r\ndụng cho giai đoạn 2016-2020); đến năm 2020, thu nhập của người dân tại các xã\r\nthuộc phạm vi Đề án tăng ít nhất từ 1,6 đến 1,8 lần so với năm 2015. Các thôn\r\nđạt được các mục tiêu sau: Có mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả gắn với\r\nliên kết vùng nguyên liệu hoặc mô hình phát triển làng văn hóa du lịch cộng\r\nđồng, mô hình mỗi làng một sản phẩm; cơ bản hoàn thành một số công trình hạ\r\ntầng thiết yếu cấp thôn phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân (điện, nước\r\nsinh hoạt và hạ tầng phục vụ sản xuất); phấn đấu 50% thôn trong phạm vi Đề án\r\nđược công nhận hoàn thành tiêu chí nông thôn mới cấp thôn do UBND tỉnh ban\r\nhành.

  \r\n\r\n

  Khung tiêu chí nông thôn mới cấp thôn thuộc phạm vi Đề án:\r\nVề nhóm tiêu chí về tổ chức cộng đồng: Có Ban phát triển thôn hoạt động theo\r\nquy chế do cộng đồng bầu và được UBND xã công nhận; có quy ước, hương ước thôn,\r\nđược đại đa số (khoảng 95%) người dân thông qua và cam kết thực hiện; có kế\r\nhoạch thực hiện từng tiêu chí hàng năm và cả giai đoạn được UBND xã xác nhận. Đối\r\nvới nhóm tiêu chí thực hiện các hoạt động phát triển thôn: Có mô hình sản xuất,\r\nkinh doanh tập trung, hiệu quả, gắn với liên kết vùng nguyên liệu của thôn theo\r\nđịnh hướng của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm hoặc mô hình phát triển du lịch\r\ncộng đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1,6 đến 1,8 lần so với năm\r\n2015; cải tạo cảnh quan sạch - xanh - đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi công\r\ncộng; cơ sở hạ tầng thiết yếu đạt chuẩn theo quy định; …

  \r\n\r\n

  Phạm vi Đề án: Thực hiện hỗ trợ cho khoảng 3.513 thôn, bản,\r\nấp của 363 xã khó khăn đạt dưới 10 tiêu chí khu vực biên giới, vùng núi, vùng\r\nbãi ngang ven biển và hải đảo của 36 tỉnh, trong đó có: 564 thôn, bản, ấp thuộc\r\n52 xã dưới 5 tiêu chí (tỉnh Điện Biên có 4 huyện với 25 xã và 255 thôn, bản\r\nđược thụ hưởng).

  \r\n\r\n

  Nội dung hỗ trợ: Mô hình phát triển sản xuất tập trung liên\r\nkết gắn với vùng nguyên liệu phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương và tổ\r\nchức nhân rộng những mô hình này trên cơ sở phát triển các sản phẩm đặc trưng,\r\nlà lợi thế của địa phương theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; phát triển mô\r\nhình làng du lịch văn hóa hóa cộng đồng; hỗ trợ xây dựng công trình thiết yếu\r\nnhằm nâng cao đời sống sinh hoạt của người dân ở các thôn, bản, bao gồm nước\r\nsinh hoạt, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất. Tập huấn các kỹ năng phát triển cộng\r\nđồng cho Ban phát triển thôn, người có uy tín trong cộng đồng; đào tạo nghề cho\r\nlao động nông thôn gắn mới mô hình, yêu cầu cụ thể và phù hợp với nhu cầu của\r\nthị trường; xây mới và nâng cấp một số công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục\r\nvụ phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa và nhu cầu sinh hoạt của người dân\r\ntrong thôn (điện, đường trục thôn, bản, ấp; đường ngõ xóm; công trình về môi\r\ntrường, cơ sở vật chất văn hóa thôn…)./.

 • Tác giả:
 • Nguồn tin: T_2H