Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Đến năm 2021: Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về 02 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số
 • Thời gian đăng: 18/01/2019 03:08:21 AM
 • Đây là một trong số những mục tiêu cụ thể được Bộ Chính trị xác định tại\r\nNghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp\r\nhuyện và cấp xã.

 • Theo đó, mục tiêu tng quát của Nghị quyết là: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các\r\ncấp phù hợp vi thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế\r\nvề đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu\r\nlực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm quốc\r\nphòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu\r\nđến năm 2030 các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp cơ bản phù\r\nhợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta\r\ntrở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  \r\n\r\n

  Về mục tiêu cụ thể: (1) Từ\r\nnay đến năm 2021: Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp\r\nhuyện, cấp xã chưa đạt 50% về 02 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân\r\nsố. Ngoài đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả hai tiêu\r\nchuẩn nêu trên, khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp\r\nhuyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi bảo đảm yếu tố thuận lợi và\r\nđược đa số Nhân dân đồng thuận. (2) Từ năm 2022-2030, trên cơ sở tổng kết việc\r\nthực hiện giai đoạn 2019-2021, xác định lộ trình thực hiện để đến năm 2030 cơ\r\nbản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính.

  \r\n\r\n

  Về ltrình thực hiện từ nay đến năm 2021: (1) Năm 2019: Sửa đổi và ban hành mới\r\ncác quy định pháp luật (trong đó có quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính\r\ncấp huyện, cấp xã) làm cơ sở cho việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện,\r\ncấp xã; bố trí nguồn kinh phí xây dựng đề án và giải quyết các chế độ, chính\r\nsách cho những đối tượng bị tác động do sắp xếp đơn vị hành chính; cơ bản sắp\r\nxếp hợp lý các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo\r\nquy định về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Đồng thời, sắp xếp tổ chức bộ\r\nmáy phù hợp và giải quyết chế độ, chính sách đối với những đối tượng bị tác\r\nđộng do sắp xếp các đơn vị hành chính. (2) Năm 2020 và năm 2021: Lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ\r\ncấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ\r\n2021-2026 theo đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp; tổng kết việc sắp xếp các\r\nđơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; xây dựng và thực hiện kế hoạch, lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp\r\nhuyện, cấp xã không đạt tiêu chuẩn cho giai đoạn tiếp theo./.

 • Tác giả:
 • Nguồn tin: T_2H