Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn trong năm 2019
  • Thời gian đăng: 29/05/2019 03:02:38 PM
  • Đây\r\nlà lộ trình được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14-5-2019\r\nvề kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong\r\ngiai đoạn 2019-2021.

  • Theo đó, lộ trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 cụ thể như sau: (1) Năm 2019:\r\n(a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định\r\npháp luật liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; (b) Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã\r\ncó diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định; khuyến khích các địa phương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính\r\ncòn lại chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định để giảm số lượng đơn vị hành chính; (c) Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức,\r\nviên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ\r\nquan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tiến hành sắp\r\nxếp (thực hiện hàng năm trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện,\r\ncấp xã trong giai đoạn 2019-2021. (2) Năm 2020:\r\n(a) Tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã\r\nnhiệm kỳ 2020-2025 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp; (b) Tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết\r\nchế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện,\r\ncấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới\r\nhình thành sau khi sắp xếp. (3) Năm 2021:\r\n(a) Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại những đơn vị hành chính mới hình\r\nthành sau khi sắp xếp;\r\n(b) Tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo,\r\nquản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau khi\r\nkiện toàn tổ chức của HĐND,\r\nUBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại những đơn vị\r\nhành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp; (c) Tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai\r\nđoạn 2019-2021;\r\n(d) Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định\r\npháp luật về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và\r\nxu thế phát triển của đất nước; xây dựng và hình cấp có thẩm quyền về quy hoạch\r\ntổng thể đơn vị hành chính các cấp. Trên cơ sở đó, thực hiện việc sắp xếp các\r\nđơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022-2030.

    \r\n\r\n

    Đồng thời, nghị quyết đã đề ra 11 nhiệm vụ\r\ngiải pháp để thực hiện. Bộ Nội vụ là cơ quan đầu\r\nmối giúp Chính phủ tiếp nhận, tổng hợp, xử lý các vấn đề liên quan đến sắp xếp\r\ncác đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có\r\nliên quan kịp thời hướng dẫn, giải đáp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các\r\nđịa phương khi thực hiện;\r\nđịnh kỳ trước ngày 31 tháng 12 hàng năm báo cáo và kiến\r\nnghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực\r\nhiện đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết\r\nsố 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và nội dung nghị quyết này.\r\nBộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang\r\nbộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và triển\r\nkhai thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Nội vụ trước\r\nngày 10 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

  • Tác giả:
  • Nguồn tin: T_2H