Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Đảng bộ Mường Lay tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
 • Thời gian đăng: 11/08/2021 10:17:03 AM
 • Xác định công tác kiểm tra, giám sát có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nên ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Thị ủy Mường Lay đã quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát nhằm đấu tranh, ngăn chặn những tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống trong cán bộ, đảng viên.
 • Đảng bộ thị xã Mường Lay hiện có 1.143 đảng viên, sinh hoạt tại 33 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ngay sau Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức các hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng cho đội ngũ cán bộ đảng viên; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thị ủy ban hành Chương trình Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra nhiệm vụ và nội dung kiểm tra, giám sát cụ thể từng năm, làm căn cứ để các cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình của cấp mình và chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa cho phù hợp. Trong đó nội dung kiểm tra, giám sát được xác định có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực; coi trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đặc biệt, sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII các cấp ủy từ thị xã đến cơ sở tiến hành kiểm tra việc khắc phục những yếu kém, khuyết điểm sau kiểm điểm. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu trong việc nêu gương gắn với tu dưỡng, rèn luyện đạo đức.

  Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của Đảng. Hoạt động kiểm tra thường xuyên tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; việc quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ... Hằng năm BTV Thị ủy đều chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thị ủy xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Việc đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, Đảng bộ hàng năm được thực hiện nghiêm túc. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu luôn nêu cao trách nhiệm tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và gắn những nội dung kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp ở thị xã Mường Lay đã tiến hành  kiểm tra, giám sát 41 tổ chức đảng và 67 đảng viên, trong đó thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với 26 tổ chức, 49 đảng viên; giám sát chuyên đề 15 tổ chức, 18 đảng viên.Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ đã kiểm tra, giám sát 14 tổ chức đảng và 17 đảng viên. Qua kiểm tra đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, đề nghị giải pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại. Từ đó phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể và trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác này, góp phần giúp công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai đồng bộ và có hiệu quả, giữ vững ổn định chính trị, củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành, quản lý của Nhà nước.

  Phát huy những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, Đảng bộ thị xã Mường Lay đang tiếp tục triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” gắn với triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, Điều lệ Đảng và quy chế làm việc của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; kiểm tra đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm./.

 • Tác giả: Thu Hường