Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Điện Biên: phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người đã hoàn thành cách ly y tế (F1) do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành thị xã Mường Lay
  • Thời gian đăng: 05/10/2021 10:29:14 AM
  • Ngày 27 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 1742/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người đã hoàn thành cách ly y tế (F1) do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Mường Lay.
  • Với tổng kinh phí hỗ trợ: 119.320.000 đồng. Trong đó: (1) Hỗ trợ người hoàn thành cách ly y tế (F1): 96 người, kinh phí hỗ trợ 109.320.000 đồng. (2) Hỗ trợ bổ sung cho trẻ em đã hoàn thành cách ly y tế (F1): 10 trẻ, kinh phí hỗ trợ 10.000.000 đồng.

    Nguồn kinh phí: UBND thị xã Mường Lay chủ động sử dụng 50% dự phòng ngân sách địa phương (cấp huyện, cấp xã); nguồn cải cách tiền lương còn dư (nếu có); nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có). Trường hợp sau khi sử dụng các nguồn trên không đủ để thực hiện, UBND thị xã Mường Lay báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính, Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội) tình hình thực hiện, nhu cầu kinh phí còn thiếu trình UBND tỉnh xem xét cấp bổ sung theo quy định hiện hành.

    Ủy ban nhân dân tỉnh giao UBND thị xã Mường Laychỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng có tên trong danh sách ban hành kèm theo quyết định đảm bảo đúng đối tượng và thời gian theo quy định hiện hành./.   

  • Tác giả: Lương Soạn