Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Mường Lay tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII
 • Thời gian đăng: 18/10/2021 07:50:30 AM
 • Thời gian qua, Thị ủy Mường Lay đã có nhiều giải pháp thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó đã tạo thêm được niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
 • Để tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Ban Thường vụ Thị ủy Mường Lay đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết thường xuyên, liên tục đến toàn thể các đảng bộ, chi bộ và đội ngũ cán bộ đảng viên. Trong đó xác định rõ cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải tiên phong, gương mẫu trong lối sống, có trách nhiệm, năng lực và tác phong chuẩn mực, nói đi đôi với làm để cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo. Ban Thường vụ Thị ủy đã yêu cầu các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phải xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân trong đấu tranh chống lại 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng đều phải xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo. 

   Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cấp dưới và cán bộ, đảng viên. Đồng thời, coi trọng việc biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những tổ chức đảng, đảng viên có cách làm sáng tạo, tự điều chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm có hiệu quả trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Đồng thời rà soát bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp". Mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn và dân chủ để đề ra những giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.

  Cùng với việc chú trọng công tác giáo dục chính trị góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, Thị ủy Mường Lay còn chú trọng phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng. Việc nêu gương trước tiên được thể hiện ở ý thức chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, chấp hành và đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững ở cơ sở. Tinh thần dám đấu tranh chống lại những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của bản thân, đồng nghiệp. Đại bộ phận đảng viên ở các chi, đảng bộ nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cụ thể do cấp ủy cấp trên và chi bộ giao.

  Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ thị xã Mường Lay được nâng lên rõ rệt. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng quyết liệt, tập trung, sát thực tiễn và hiệu quả hơn. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thực chất, sát cơ sở. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn luôn quan tâm theo dõi, tích cực thực hiện và có nhiều góp ý sâu sắc trong tổ chức thực hiện Nghị quyết. Nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ đã chuyển biến tích cực hơn. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái, đồng thời có kế hoạch, lộ trình cụ thể để khắc phục, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã phát huy tốt hơn tính tiền phong, gương mẫu, giữ vững kỷ luật, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, năng lực, hiệu quả làm việc chuyển biến rõ nét hơn. Tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân được tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

  Với nhiều giải pháp quyết liệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo chuyển biến tích cực trong việc ngăn chặn các hành vi tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã Mường Lay ngày càng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất và ngang tầm nhiệm vụ chính trị đặt ra./.

 • Tác giả: Thu Hường