Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • UBND thị xã chỉ đạo thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch Covid-19
  • Thời gian đăng: 19/08/2021 02:12:24 PM
  • Ngày 30-7-2021, UBND thị xã Mường Lay ban hành Công văn số 1709/UBND-NHCSXH chỉ đạo thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch Covid-19.
  • Theo đó, UBND thị xã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ để các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, hội viên, đoàn viên và nhân dân biết triển khai thực hiện kịp thời. Đồng thời, theo dõi, giám sát, chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch; kịp thời phản ánh các trường hợp tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng, trục lợi chính sách để có phương án xử lý theo quy định.

    Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tại địa phương, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện báo cáo UBND thị xã trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định.  Bảo hiểm Xã hội  thị xã  hướng dẫn, xác nhận danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do người sử dụng lao động đề nghị theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND  các xã, phường tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm túc các hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, chỉ đạo các đoàn thể phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã trong quá trình tổ chức triển khai cho vay trên địa bàn; tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách cho vay đến người dân biết để thực hiện và giám sát; xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tập trung tổ chức cho vay đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định; phối hợp với các cơ quan có liên quan nắm bắt thông tin, tiếp cận hướng dẫn người sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ vay vốn để cho vay theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng./.

  • Tác giả: Thu Hường