Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Lịch tiếp công dân năm 2020
 • THÁNG 1

  Ngày tiếp

  Người tiếp

  Địa điểm

  10/01/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ Sở Tiếp công dân Thị xã

  20/01/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  Tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần tại Trụ sở Ban tiếp công dân thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  THÁNG 2

  Ngày tiếp

  Người tiếp

  Địa điểm

  10/02/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ Sở Tiếp công dân Thị xã

  20/02/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  Tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần tại Trụ sở Ban tiếp công dân thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  THÁNG 3

  Ngày tiếp

  Người tiếp

  Địa điểm

  10/3/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ Sở Tiếp công dân Thị xã

  20/3/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  Tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần tại Trụ sở Ban tiếp công dân thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  THÁNG 4

  Ngày tiếp

  Người tiếp

  Địa điểm

  10/4/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ Sở Tiếp công dân Thị xã

  20/4/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  Tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần tại Trụ sở Ban tiếp công dân thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  THÁNG 5

  Ngày tiếp

  Người tiếp

  Địa điểm

  10/5/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ Sở Tiếp công dân Thị xã

  20/5/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  Tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần tại Trụ sở Ban tiếp công dân thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  THÁNG 6

  Ngày tiếp

  Người tiếp

  Địa điểm

  10/6/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ Sở Tiếp công dân Thị xã

  20/6/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  Tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần tại Trụ sở Ban tiếp công dân thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  THÁNG 7

  Ngày tiếp

  Người tiếp

  Địa điểm

  10/7/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ Sở Tiếp công dân Thị xã

  20/7/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  Tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần tại Trụ sở Ban tiếp công dân thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  THÁNG 8

  Ngày tiếp

  Người tiếp

  Địa điểm

  10/8/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ Sở Tiếp công dân Thị xã

  20/8/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  Tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần tại Trụ sở Ban tiếp công dân thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  THÁNG 9

  Ngày tiếp

  Người tiếp

  Địa điểm

  10/9/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ Sở Tiếp công dân Thị xã

  20/9/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  Tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần tại Trụ sở Ban tiếp công dân thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  THÁNG 10

  Ngày tiếp

  Người tiếp

  Địa điểm

  10/10/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ Sở Tiếp công dân Thị xã

  20/10/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  Tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần tại Trụ sở Ban tiếp công dân thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  THÁNG 11

  Ngày tiếp

  Người tiếp

  Địa điểm

  10/11/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ Sở Tiếp công dân Thị xã

  20/11/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  Tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần tại Trụ sở Ban tiếp công dân thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  THÁNG 12

  Ngày tiếp

  Người tiếp

  Địa điểm

  10/12/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ Sở Tiếp công dân Thị xã

  20/12/2020

  Lãnh đạo Thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã

  Tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần tại Trụ sở Ban tiếp công dân thị xã

  Trụ sở Tiếp công dân Thị xã