Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
Nội dung họp Ngày đăng tải

Báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; Phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 (Trình tại kỳ họp thứ tám, HĐND thị xã khóa XV)

16/12/2022

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 (Trình tại kỳ họp thứ tám, HĐND thị xã khóa XV)

16/12/2022

Báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2022; dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2023 (Trình kỳ họp thứ tám, HĐND thị xã khóa XV)

16/12/2022

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 (Trình tại kỳ họp thứ tám, HĐND thị xã Khóa XV)

16/12/2022

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (cấp huyện quản lý) các dự án trên địa bàn thị xã Mường Lay (Trình kỳ họp thứ tám, HĐND thị xã Khóa XV)

16/12/2022

Báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Trình kỳ họp thứ tám, HĐND thị xã Khóa XV)

16/12/2022

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 thị xã Mường Lay (Trình kỳ họp thứ tám, HĐND thị xã Khóa XV)

16/12/2022

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng trường tiểu học Lay nưa, thị xã Mường Lay (Trình kỳ họp thứ tám, HĐND thị xã Khóa XV)

16/12/2022

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thao trường huấn luyện thị xã Mường Lay (giai đoạn I) (Trình kỳ hợp thứ tám, HĐND thị xã Khóa XV)

16/12/2022

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Mường Lay (Trình kỳ họp thứ tám, HĐND thị xã Khóa XV)

16/12/2022

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; chương trình hoạt động năm 2023 của Ban pháp chế HĐND thị xã Mường Lay khóa XV (Trình tại kỳ họp thứ tám, HĐND thị xã Khóa XV)

16/12/2022

Về việc đề nghị phê chuẩn Nghị quyết về giao dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 (Trình kỳ họp thứ tám HĐND thị xã khóa XV)

15/12/2022

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2022 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2023 (Trình kỳ họp thứ tám HĐND thị xã khóa XV)

15/12/2022

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; Phƣơng hƣớng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 (Trình Kỳ họp thứ tám - HĐND thị xã Mường Lay, Khóa XV)

15/12/2022

Về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (cấp huyện quản lý) các dự án trên địa bàn thị xã Mường Lay (Trình kỳ họp thứ tám HĐND thị xã khóa XV)

15/12/2022

Về việc chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng trường tiểu học Lay Nưa, thị xã Mường Lay (Trình Kỳ họp thứ tám - HĐND thị xã Mường Lay, khoá XV)

15/12/2022

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Thao trường Huấn luyện thị xã Mường Lay (giai đoạn I) (Trình kỳ họp thứ tám HĐND thị xã, khóa XV)

15/12/2022

Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Mường Lay (Trình Kỳ họp thứ tám - HĐND thị xã Mường Lay, khoá XV)

15/12/2022

Tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 ((Trình kỳ họp thứ tám - HĐND thị xã Mường Lay, Khóa XV)

15/12/2022

Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2023, thị xã Mường Lay (Trình kỳ họp thứ tám HĐND thị xã, khóa XV)

15/12/2022
Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 328.564
Online: 8