Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Ngày 08-3-2017, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Hướng dẫn số 06-HD/TU về việc xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó hướng dẫn cụ thể về nội dung, quy trình xây dựng và thẩm quyền ban hành, trách nhiệm sử dụng và đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương.

Cấp ủy đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp điều hành xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo quy trình chặt chẽ, tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở từng khâu trong xây dựng chuẩn mực đạo đức. Việc thực hiện theo hướng dẫn của Thị ủy về xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị không chỉ hướng tới xây dựng được những chuẩn mực đạo đức thiết thực mà còn là quá trình nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nâng cao nhận thức trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong mỗi tổ chức, để khi ban hành tạo được sự đồng thuận cao, tự giác chấp hành và thường xuyên thực hiện.

Sau khi ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của mình.
Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trình bày, diễn đạt các nội dung cô đọng, ngắn gọn, bao hàm nhiều ý nghĩa sâu sắc, gần gũi, thiết thực với công việc hằng ngày của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; dễ hiểu, dễ tuyên truyền, phổ biến và có tính khả thi cao.

Chuẩn mực đạo đức bảo đảm theo phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện” phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Nội dung chuẩn mực đạo đức đã ban hành: (1) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; (2) Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (3) Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (4) Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (5) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (6) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cải thiện an sinh xã hội, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho Nhân dân.

Một số cơ quan, đơn vị đã xây dựng được chuẩn mực và đạo đức khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, tiêu biểu như Chi bộ Tuyên Vận “Chi bộ Tuyên vận học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng, của dân tộc”, chi bộ Trung tâm Y tế thị xã Học tập và làm theo lời dặn của Bác Hồ “Lương Y phải như từ mẫu”...

Đến nay, 100% cấp ủy đã tiến hành xây dựng, ban hành quy định tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức, 100% các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã để xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ tại cơ quan, đơn vị mình niêm yết chuẩn mực đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở cơ quan… 

Thông qua việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, tinh thần thái độ trong thực hiện nhiệm vụ, ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác của cán bộ, công chức có sự chuyển biến tích cực, nhất là đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát cơ sở, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những kiến nghị, phản ánh bức xúc của nhân dân… 
Việc nâng cao ý thức, trách nhiệm cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn, tăng cường sự minh bạch trong công tác lãnh đạo, quản lý, chấn chỉnh phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý… qua đó góp phần ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên theo chuẩn mực đạo đức đã đề ra là tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá, phân xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vào cuối năm. Kết quả hằng năm số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 19%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ trên 76%.

Từ thực tế thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, một số cấp ủy cơ sở còn lúng túng trong xây dựng chuẩn mực đạo đức, còn hình thức, chung chung, khó thực hiện, chưa đáp ứng yêu cầu Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Một số đảng viên bị thi hành kỷ luật do vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do một số ít cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức./.  

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 280.468
Online: 22