Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng; là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân để xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Qua đó, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã Mường Lay đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động thực hiện nhiệm vụ này. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Thị uỷ Mường Lay đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên địa bàn. Trước hết, Thị ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 của thị xã do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ làm Trưởng Ban Chỉ đạo; thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban chỉ đạo. Ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo 35 thị xã đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nội dung, hình thức phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương. Chỉ đạo 100% các chi, đảng bộ trực thuộc thành lập Ban Chỉ đạo 35 do đồng chí Bí thư trực tiếp phụ trách; thành lập nhóm Zalo, Facebook để phục vụ công tác đấu tranh trên không gian mạng.

Cùng với công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo, Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo 35 thị xã Mường Lay đã chỉ đạo các thành viên triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, công tác giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức của thị xã. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục và rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Chỉ đạo cấp ủy các cấp thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cấp ủy các cấp đã chủ động bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện, định hướng thông tin trước những vấn đề bất cập, bức xúc trong xã hội và ở địa phương, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động khiếu kiện, biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội.

Công tác quản lý báo chí, hệ thống mạng Internet được tăng cường do đó trên địa bàn thị xã không có các vi phạm xảy ra. UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt quy định về gửi, nhận văn bản điện tử và sử dụng thư điện tử, chữ ký số theo đúng quy định, đảm bảo an toàn hiệu quả; thường xuyên quan tâm, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đơn vị tự kiểm tra, rà soát và thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo an ninh mạng, an toàn dữ liệu, phòng chống virus, phầm mềm gián điệp, chống xâm nhập trái phép vào mạng nội bộ, đảm bảo khai thác mạng, gửi nhận văn bản điện tử cho cán bộ các phòng, ban, cơ quan, đơn vị. Chủ động xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng từ thị xã đến cơ sở. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đối với công tác này, Ban Chỉ đạo 35 thị xã Mường Lay xác định sẽ chủ động, tích cực nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là trên không gian mạng, nhất là các trang web, blog, diễn đàn thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch. Phát hiện âm mưu phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước. Tiếp tục tăng cường nắm bắt thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân xung quanh các sự kiện, vấn đề dư luận quan tâm; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc để phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp có dấu hiệu vi phạm./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 191.110
Online: 34