Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, ngày 14/03/2022, Thị ủy Mường Lay ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn thị xã Mường Lay lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo đó, Thị ủy Mường Lay yêu cầu các cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng: (1) Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, trọng tâm là: Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn tỉnh trong tình hình mới; Khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, trình độ, kỹ năng, tác phong công nghiệp, hiểu biết pháp luật, kỷ luật lao động cho đoàn viên và người lao động. (2) Tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ đại hội công đoàn các cấp. Xác định rõ đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức công đoàn các cấp và công nhân, viên chức, lao động toàn thị xã, qua đó đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng tổ chức công đoàn các cấp vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua của công nhân, viên chức và người lao động. (3) Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành công đoàn cơ sở chuẩn bị chu đáo các nội dung tổ chức đại hội. Báo cáo trình đại hội cần tập trung đánh giá đúng thực trạng phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải toàn 2 diện, khả thi, cụ thể, thiết thực, bám sát tình hình thực tiễn và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, chương trình hành động, các Nghị quyết chuyên đề của Thị ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết đại hội cấp mình; chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội công đoàn cơ sở, Đại hội công đoàn thị xã lần thứ XI, Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. (4) Lãnh đạo công tác chuẩn bị nhân sự đại hội công đoàn cơ sở đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nhân sự tham gia Ban Chấp hành, các chức danh lãnh đạo công đoàn khoá mới phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, quan tâm những đồng chí có uy tín trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, am hiểu tình hình công nhân lao động; có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. (5) Lãnh đạo chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, kịp thời giải đáp những kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn. Chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chủ động phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết để công đoàn các cấp trên địa bàn thị xã tổ chức thành công đại hội, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Thị ủy Mường Lay giao Liên đoàn Lao động thị xã:  (1) Lãnh đạo, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục nêu cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của giai cấp công nhân. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, coi trọng xây dựng và tạo nguồn cán bộ công đoàn các cấp, tập trung xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong đoàn viên và công nhân lao động. (2) Lãnh đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp trong toàn thị xã với quy mô phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và diễn biến dịch COVID-19. Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự báo cáo chi bộ và Ban thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã; chỉ đạo tổ chức đại hội điểm ở cấp cơ sở để rút kinh nghiệm. (3) Xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn thị xã lần thứ XI, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XII, Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên. (4) Phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực; tổ chức gắn biển các công trình, sản phẩm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu công đoàn thị xã; chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động. (5) Chuẩn bị chu đáo nội dung các văn kiện và Đề án nhân sự Đại hội đại biểu công đoàn thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy theo quy định.

Thị ủy Mường Lay giao Ban Tổ chức và Nội vụ thị xã thẩm định Đề án nhân sự Đại hội Công đoàn thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban Tuyên giáo Thị ủy chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động thị xã chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng dư luận trước, trong và sau đại Đại hội đại biểu công đoàn thị xã lần thứ XI, Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động. Ban Dân vận Thị uỷ chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động thị xã và các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này; báo cáo tình hình, kết quả với Ban Thường vụ Thị ủy./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 254.353
Online: 21