Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thị xã Mường Lay vừa tổ chức Lễ bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 năm 2022 cho gần 80 học viên là cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn.

Trong thời gian 4 ngày từ 26-8 đến 29-8, các học viên được tiếp thu 9 chuyên đề cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình  hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới. Vấn đề dân tộc, tôn  giáo gắn với quốc phòng an ninh. Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Phòng chống diễn biến hòa bình trên không gia mạng. Nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, an ninh, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh; DQTV, DBĐV và  xây dựng, quản lý lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, đồng chí Vũ Xuân Linh, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã  nhấn mạnh, công tác bồi dưỡng giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh là một bộ phận của giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an ninh là một nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Qua lớp bồi dưỡng giúp cho các đồng chí học viên có nhận thức đầy đủ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở cơ sở trước tình hình mới, cũng như những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị , địa phương vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội ở cơ sở.

Kết thúc khóa học, 100% học viên tham gia viết bài thu hoạch. Trong đó có hơn  30% người xếp loại giỏi, gần 70% người xếp loại khá.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 328.574
Online: 18