Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Ngày 31-8-2022, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 2822/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Với mục đích rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 trên địa bàn toàn thị xã nhằm xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo đến thười điểm cuối năm; đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022 và làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, UBND tỉnh xác định nội dung kế hoạch gồm: (1) Xây dựng và ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; (2) Tổ chức tuyên truyền tới các cấp, các ngành, đoàn thể tỉnh và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh về Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; tuyên truyền, phổ biến về mục đích, yêu cầu, nội dung rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; (3) Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 bảo đảm chính xác, phản ánh đúng thực trạng đời sống Nhân dân ở địa phương; (4) Tổng hợp báo cáo kết quả tổng rà soát theo quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH; công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở theo dõi và triển khai các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Tiến độ thực hiện như sau: Từ ngày 05/9/20221: Hoàn thiện bộ công cụ, tài liệu hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; triển khai kế hoạch rà soát cho cấp huyện, xã và tập huấn nghiệp vụ rà soát các cấp; thành lập Ban Chỉ đạo rà soát  và tập huấn nghiệp vụ rà soát các cấp. Từ ngày 21/9 đến 30/10/2022, cấp huyện, xã tiến hành rà soát; tổng hợp báo cáo sơ bộ kết quả soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 về Ban Chỉ đạo tỉnh. Từ ngày 01/11 đến 15/11/2022, cấp tỉnh, cấp huyện thành lập các tổ công tác kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát của cấp huyện, cấp xã. Từ ngày 16/11 đến 31/11/2022, cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả chính thức về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Lao động, Thương binh và Xã hội). Từ ngày 01/12 đến 20/12/2022, cấp tỉnh phê duyệt kết quả rà soát toàn tỉnh, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Để đảm bảo việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện từ thôn, bản, tổ dân phố, trực tiếp đối với hộ dân; đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác, trung thực, khách quan, đúng đối tượng, phản ánh đúng thực trạng đời sống nhân dân; đảm bảo tiến độ đề ra, đồng thời không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ dân trên địa bàn và đảm bảo công tác phòng chống dịch, UBND tỉnh giao: (1) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, phân công thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách giám sát, đốn đốc các huyện, thị xã, thành phố; tổng hợp kịp phí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 gửi Sở tài Chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt; tổng hợp kết quả, tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kết quà rà soát năm 2022 và báo cáo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. (2) Cục thống kê tỉnh phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 cho cấp huyện, cấp xã, chịu trách nhiệm công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh; (3) Sở Tài chính tỉnh căn cứ dự toán kinh phí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện kế hoạch theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. (4) Sở Thông tin Truyền thông, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về đối tượng, phạm vi, tiêu chí, quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh; (5) UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; tuyên truyền nâng cao nhận thức  của người dân về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó tập trung về đối tượng, phạm vị, tiêu chí, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; chỉ đạo các phòng ban, đơn vị và UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng rà soát, giám sát, phúc tra tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; tổng hợp phê duyệt kết quả rà soát trên địa bàn báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo tỉnh; (6) UBND cấp xã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo để trực tiếp thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; tuyên truyền nâng cao nhận thức  của người dân về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó tập trung về đối tượng, phạm vị, tiêu chí, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo công khai, dân chủ có sự tham gia của các cấp, các ngành, tổ chức Chính trị - Xã hội và người dân; phê duyệt danh sách, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn cấp xã, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo cấp huyện; cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm; cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 280.444
Online: 21