Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Sáng 19-9, Trung tâm Chính trị thị xã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ thị xã tổ chức Lớp Bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác mặt trận cho hơn 80 học viên là Ban Thường trực UBMTTQ các xã, phường; Trưởng ban, Phó Trưởng ban công tác MT ở khu dân cư. Dự khai giảng có đồng chí Vũ Duy Luân, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; Văn phòng thị xã; Ban Thường trực UBMTTQ thị xã.

Trong 02 ngày, các học viên được bồi dưỡng: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 27/9/2021 của Tỉnh ủy Điện Biên và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường;  Chương trình chuyên đề “Phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng Quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu; Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” trên địa bàn thị xã Mường Lay, mô hình “Khu dân cư không còn đói nghèo”.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm về công tác tổ chức triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động và chủ trì./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 254.363
Online: 17