Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Thực hiện Công văn số 1955/UBND-NHCSXH ngày 24/8/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay về việc triển khai cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mường Lay phối hợp với UBND các xã, phường, Hội đoàn thể nhận ủy thác các xã, phường tổ chức triển khai, tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP trên địa bàn thị xã Mường Lay.

Theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025, hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định trong từng thời kỳ, thuộc đối tượng được vay vốn theo Nghị định này. Bên cạnh đó, các đối tượng thuộc diện áp dụng vay vốn là: doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số; các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức, cá nhân liên quan tham gia tổ chức thực hiện các chính sách. Các chương trình cho vay theo Nghị định 28 là cho vay hỗ trợ đất ở không vượt quá 50 triệu đồng/hộ; cho vay hỗ trợ nhà ở không vượt quá 40 triệu đồng/hộ; cho vay hỗ tợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề không vượt quá 77,5 triệu đồng/hộ; cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu; cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Điều kiện vay vốn, mức vốn cho vay, thời hạn cho vay và lãi suất cho vay được thực hiện theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ và hướng dẫn 4912/HD-NHCS ngày 30/6/2022 của NHCSXH Việt Nam.

Trong thời gian tới để phát huy vai trò, hiệu quả của nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đảm bảo mục tiêu tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mường lay tiếp tục phối hợp với các phòng ban liên quan, hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp, UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, rà soát đối tượng thụ hưởng báo cáo cấp trên để bổ sung thêm nguồn vốn đến với các đối tượng thụ hưởng một cách nhanh chóng, hiệu quả, ổn định đời sống./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 254.341
Online: 13