Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển giáo dục và đào tạo; tập trung nguồn lực thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm học trước, ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2022 - 2023 là “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đối mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo ”. Bảy nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:

Tiếp tục đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo; thực hiện phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ và trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục. Quy định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường chỉ đạo đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo Nghị định số 42/2013/NĐ-CP và Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT; việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra nội bộ trường học theo quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, giảng dạy. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT đối với lớp 3, lớp 7. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục. Thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, an toàn. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh, nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo.

Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo, huy động học sinh ra lớp. Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp trường lớp theo hướng thu gọn điểm trường lẻ, giảm số lớp/trường, tăng số học sinh/lớp, phù hợp với tình hình thực tế. Huy động tối đa dân số trong độ tuổi ra lớp. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm 2022-2023 được giao theo tại Quyết định số 3248/QĐ- UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Điện Biên, Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND thị xã Mường Lay về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022, thị xã Mường Lay.

Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh: chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19 bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 chủ động, linh hoạt để thích ứng với tình hình thiên tai, dịch bệnh, vừa bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, vừa củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục. Triển khai hiệu quả công tác giáo dục thể chất và y tế trường học, bảo đảm an toàn trường học, phòng chống dịch bệnh và tai nạn thương tích. Tăng cường tổ chức bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm, kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh; kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống y tế trường học. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về sức khỏe học đường. Tổ chức, triển khai hiệu quả Chương trình “Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025”, Chương trình “Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025”; Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất, thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thể thao học sinh gắn kết với nội dung môn học giáo dục thể chất thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục: tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI,XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các cuộc vận động và phong trào thi đua tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh. Đổi mới giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Thực hiện tốt công tác giáo dục dân tộc. Nâng cao chất lượng dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc và dạy tiếng Thái cho học sinh; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các xã, phường năm 2022. Thực hiện đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các trường học đạt chuẩn quốc gia theo quy định tại Thông tư số 17, 18, 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Duy trì và nâng cao số lượng và chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học. Duy trì, nâng cao và hoàn thiện tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, tiêu chí “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” về giáo dục và đào tạo.

Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông; triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10; xây dựng kế hoạch ôn thi cho học sinh lớp 12 theo đúng quy định, phù hợp thực tế; tư vấn hướng nghiệp học sinh chọn môn thi, ngành nghề phù hợp năng lực và nhu cầu nhân lực lao động xã hội. Chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 11 năm học 2023-2024. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn thị xã đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Giáo dục thường xuyên, phổ cập - xóa mù chữ, Trung tâm Học tập cộng đồng; tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập XMC mức độ 2, chuẩn PCGDMNTENT, PCGDTH mức độ 3, PCGDTHCS mức độ 3. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng theo hướng một trung tâm thực hiện nhiều nhiệm vụ. Tăng cường chỉ đạo việc thực hiện xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Đẩy mạnh công tác phổ biến tuyê n truyền, thực hiện các nội dung xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Tổ chức đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” các xã, phường năm 2022.

Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Tiếp tục thực hiện rà soát chuẩn trình độ đào tạo giáo viên các cấp học theo Luật Giáo dục năm 2019. Triển khai thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 2489/KH-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 của UBND thị xã Mường Lay về thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thị xã Mường Lay giai đoạn 1 (2020-2025). Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 771/QĐ- UBND ngày 06 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019 -2025”; Kế hoạch số 1668/KH-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2020 của UBND thị xã Mường Lay về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non trên địa bàn thị xã Mường Lay, giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND thị xã Mường Lay về triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục rà soát lại số lượng, cơ cấu loại hình giáo viên ở các môn học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, xem xét bố trí cử giáo viên tham gia đào tạo văn bằng 2 để đảm bảo đủ loại hình giáo viên dạy các môn học mới (Hoạt động trải nghiệm,...); bố trí cử giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng để dạy các môn tích hợp (Tin học và Công nghệ cấp Tiểu học; Lịch sử và Địa lí, Khoa học Tự nhiên cấp THCS) đảm bảo yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Triển khai bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý về chương trình, sách giáo khoa theo các module và lộ trình bồi dưỡng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bố trí cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức và thường xuyên tổ chức các đợt bồi dưỡng, tập huấn tại thị xã về Chương trình giáo dục phổ thông 2018, để nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng chuẩn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quản lý giáo dục; phổ cập và nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đảm bảo việc thi/xét thăng hạng, xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đúng quy định. Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý theo hướng dẫn của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách và công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo Luật Giáo dục năm 2019 để đề xuất điều chỉnh, bổ sung các chính sách cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo quy định. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường nhằm giảm áp lực cho giáo viên. Chỉ đạo thực hiện đánh giá, phân loại viên chức, đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên nghiêm túc làm cơ sở cho đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển công tác, bố trí công việc; thực hiện tinh giản biên chế; tiếp tục thực hiện tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp đáp ứng quy mô phát triển, đảm bảo đủ định mức biên chế theo quy định.

Đổi mới quản lý tài chính và tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới công tác quản lý tài chính theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục. Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí của Nhà nước và các nguồn xã hội hóa đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo. Thực hiện đảm bảo các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh, đặc biệt là chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ; hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo và chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ; chế độ cho học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH- BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực đầu tư sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo cho các đơn vị trường theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, trường chuẩn quốc gia. Bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; tăng cường công tác quản lý tài sản công, xây dựng và tôn tạo cảnh quan môi trường trong trường học.

Tăng cường công tác thông tin truyền thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Tăng cường viết bài đăng tin, tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh hoạt động giáo dục của đơn vị; truyền thông về những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương người tốt, việc tốt,... trên website. Kịp thời xử lý các vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội về ngành và thông tin nhanh, rộng rãi đến công luận về kết quả xử lý, tạo sự đồng thuận để phát triển giáo dục và đào tạo./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 254.359
Online: 20