Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay

Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, Ban Thường vụ Thị ủy Mường Lay đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ thị tới cơ sở tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong toàn Đảng bộ thị xã; gắn với việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Hàng năm, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Chỉ thị cùng nhiều văn bản khác nhằm cụ thể hóa các văn bản của Tỉnh ủy và Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực quân sự - quốc phòng, bảo đảm ANTT, trong đó có công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Năm 2022, thành lập mới Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên đã phối hợp với Công an thị xã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường trong triển khai thực hiện "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới" nhằm đẩy mạnh xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, các lực lượng bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tự quản vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phòng, ban đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị; đặc biệt là công tác xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"; tích cực tham gia các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ".

Việc triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được Ban Thường vụ Thị ủy chú trọng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ ANTT; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; các sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm để Nhân dân chủ động áp dụng biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả; tuyên truyền, giáo dục quyền và nghĩa vụ công dân trên lĩnh vực ANTT để từ đó Nhân dân tự nguyện, tự giác tham gia vào nhiệm vụ đảm bảo ANTT.  Do làm tốt công tác tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, ý thức cảnh giác cách mạng của quần chúng Nhân dân được nâng cao, phát huy truyền thống yêu nước của Nhân dân để phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh kinh tế - an ninh xã hội, bảo vệ bí mật quốc gia, chống địch phá hoại tư tưởng, bảo vệ tài sản tập thể, tài sản và tính mạng của Nhân dân; làm tốt công tác vận động, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh chống các loại tội phạm và bài trừ tai, tệ nạn xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở, xây dựng Công an xã, dân quân tự vệ, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh; tích cực tham gia các tổ chức quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ANTT. Công tác lãnh đạo đổi mới nội dung, hình thức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua trên địa bàn thị xã cơ bản phù hợp và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của tỉnh; đảm bảo thiết thực, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện của địa phương. Bám sát vào yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của tỉnh để đề ra nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đạt hiệu quả. Từ năm 2019 đến nay, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã xây dựng, duy trì và hoạt động có hiệu quả 06 cụm liên kết giữa các tổ dân phố, bản, cơ quan, doanh nghiệp trường học; 02 cụm liên kết xã, phường; 38 tổ hòa giải; 06 câu lạc bộ “phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang”; 02 câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”; 01 câu lạc bộ “Đồng cảm” và 01 câu lạc bộ hội nông dân với pháp luật; 02 mô hình "Dòng họ bình yên"; 01 mô hình “Tổ tự quản trong đảm bảo Giao thông trật tự đường thủy nội địa”; 01 mô hình “Bản tự quản về ANTT, không sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật” ; 01 mô hình “Bản bình yên - Gia đình hạnh phúc” . Công an thị xã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự thị xã, Hạt kiểm lâm thị xã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp liên ngành số 709/QCPHLN-QS-CA-KL, ngày 09/8/2021 về Quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Công an thị xã, Hạt kiểm lâm thị xã trong thực hiện Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ. Phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; thực hiện chính sách xã hội; phòng, chống khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và các hoạt động phòng thủ dân sự khác theo quy định của pháp luật. Hàng năm, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thị xã đã ban hành kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo Công an thị xã tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA- MTTQ giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới", qua đó, các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội ngày càng gắn kết chặt chẽ với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế của thị xã. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thị xã Mường Lay gồm 28 thành viên do đồng chí Phó chủ tịch UBND thị xã làm Trưởng ban. Chính quyền 03/03 xã, phường đã tổ chức kiện toàn lại Ban Chỉ đạo cấp xã đảm bảo theo hướng tập trung, thống nhất, toàn diện. Hàng năm, cấp ủy, chính quyền từ thị xã tới cơ sở đều ban hành Kế hoạch chỉ đạo tổ chức các hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả. Tuy nhiên, năm 2020, 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Ngày hội chỉ tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên tuyền tại các khu vực tập trung đông dân cư và trụ sở các cơ quan, đơn vị. Năm 2022, bước sang trạng thái bình thường mới, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo, lựa chọn xã Lay Nưa để tổ chức "điểm" Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Thông qua "Ngày hội", nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn dân về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và vai trò to lớn của cán bộ, Nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng Công an thị xã, chỉ đạo lực lượng Công an thực hiện tốt các Nghị quyết, quy định về xây dựng, củng cố toàn diện Công an cấp thị và nâng cao hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới . Chỉ đạo lực lượng Công an  đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát động phong trào thi đua vì ANTQ, duy trì sinh hoạt đảng, sinh hoạt đơn vị. Kết quả, 100% cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng, lập trường, quan điểm vững vàng, tác phong, lề lối làm việc đúng chuẩn mực khi tiếp xúc với Nhân dân, duy trì và thực hiện nghiêm túc điều lệnh CAND. Làm việc theo chương trình, kế hoạch đề ra, thực hiện tốt cuộc vận động "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" với nhiều nội dung thiết thực gắn với phong trào học tập và thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy CAND và cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Củng cố, kiện toàn lại Đội XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và hướng dẫn lực lượng Công an xã, phường thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở. Hiện nay, xã Lay Nưa đã bố trí Công an xã chính quy. Sau 3 năm triển khai thực hiện chủ trương điều động lực lượng Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã đã tạo sự chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục được những hạn chế trong việc tham mưu cấp uỷ, chính quyền xã về công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về ANTT; chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên; công tác quản lý nhà nước về ANTT, cải cách hành chính, thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác nắm tình hình, nắm hộ, nắm người được quan tâm thực hiện; kịp thời quản lý, giáo dục đối với các đối tượng tệ nạn xã hội, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn xã, công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm được thực hiện đúng theo quy định, không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp về ANTT. Đã bố trí đủ Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố tại tổ dân phố, bản, đạt tỷ lệ 100%; bảo đảm 01 tổ dân phố, bản bố trí 01 đồng chí. Công an thị xã đã phối hợp với các Phòng chức năng Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 100% Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố nhằm trang bị những kiến thức cơ bản trong nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Chế độ, chính sách đối với lực lượng này được đảm bảo, thực hiện theo đúng quy định. Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể, trong đó chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục làm phương thức quan trọng để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng, đã chú trọng trên tất cả các mặt, nhờ đó các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu ngày càng được nâng lên; tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên được giữ vững, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Hiện nay, hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là ở tổ dân phố, bản đã được củng cố, kiện toàn đảm bảo về số lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên; các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội ngày càng vững mạnh, thu hút được nhiều hội viên tham gia. Phần lớn các bản trên địa bàn thị xã đã chỉ đạo bố trí đủ các chức danh hoạt động không chuyên trách như: Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, Trưởng ban công tác Mặt trận, Thôn Đội trưởng, Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc cơ sở trong triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hàng năm, chỉ đạo tổng kết, phân loại, đánh giá phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Từ năm 2019 đến nay, đã có 07 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì an ninh Tổ quốc" của Bộ Công an; 01 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 02 tập thể, 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 01 tập thể, 02 cá nhân được Hội Người cao tuổi tỉnh tặng Giấy khen; 21 tập thể, 38 cá nhân được Ban giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen; 01 tập thể, 02 cá nhân vinh dự nhận Giấy khen của UBND thị xã về thành tích xuất sắc trong công tác tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Thư viện nhạc
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 254.347
Online: 19